AREA GROUP KAĞİT VE AMBALAJ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AYDINLATMA METNİ

AREA GROUP KAĞİT VE AMBALAJ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“AREA GROUP” veya “ŞİRKET”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri AREA GROUP’u temsilen kurulan www.areagroup.com.tr sitemizde kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili en şeffaf şekilde bilgilendirmek isteriz.

Şirketimize iletmiş olduğunuz veya Şirketimizinusül ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel veri ile biyometrik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veriniz bakımından (“Veri”), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, ŞirketimizAREA GROUP KAĞİT VE AMBALAJ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un belirlediği sınırlar dahilinde ve kanuna uygun olarak elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.4 kapsamında belirtilen ilkeler doğrultusunda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtildiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak işlenmekle birlikte, söz konusu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde yok edilmekte/anonim haline getirilmekte/silinmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kapsam içinde sayılan ilgililerin kişisel verileri ve sağlık verileri başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlemektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Mevzuat kapsamında faaliyet alanımız kapsamında işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla ve diğer nedenlerle kişisel verileriniz işlenmektedir.

Bu kapsamda “www.areagroup.com.tr” adresli web sitemizden temin edilen “Ad-soyad, e-mail adresi, IP Adresi, Log Kayıtları” gibi kişisel verileriniz şirketin meşru menfaatleri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hakkın tesisi ve korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak 6698 sayılı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının “ç”, “e” ve “f” fıkralarındaki hukuki sebepler kapsamında, 5651 sayılı kanunun kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi, güvenliğini sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmelerin araştırılması, İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi, tarafınızla iletişim kurulması, internet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması amaçları ile işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince AREA GROUP, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için bütün teknolojik ve alt yapısal imkânları kullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimizde KVKK’ ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ilke ve amaçları gözetilerek ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde;

AREA GROUP tarafından tarafınıza hizmet sağlayabilmek amacıyla ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla; resmi merciler, yargı mercileri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, müşteri olarak satın aldığınız ve kullandığınız ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi için ilgili AREA GROUP çözüm ortakları ile, acil yardım çağrınız halinde konumunuzu ileteceğimiz yetkili merciler, bağlı ortaklık, AREA GROUP’nin iştirakleri, iş ortakları, yatırımcıları, ifa yardımcıları, AREA GROUP’un tedarikçileri ve hissedarları ve sigorta firmaları, sağlık kuruluşları, finansal kuruluşlar (banka vb.), yemek, araç kiralama, operatör şirketleri ve yetkili özel hukuk tüzel kişilerine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. Maddesi kapsamında belirtilen amaç ve koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Bu doğrultuda müşteri olarak kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecek, devredilebilecek ve sınıflandırılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle;

KVKK m. 4, 5 ve 6’ya uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK m. 11’de sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri info@areagroup.com.tr e-posta adresinden ya da yazılı olarak şahsen, Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıylabaşvurarak kendinizle ilgili olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna linkten ulaşabilirsiniz.Başvuruda;

 • a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
 • b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
 • ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
 • d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ. (FORM EKLENECEK)

Kağıt üretimi sektöründe üretim kalitesi ve çeşitliliği ile yeni bir sayfa açmakta, hizmete yeni bir boyut kazandırmaktadır.

Bize Ulaşın

Egemenlik Mah. Aydınlar Cd. No:50/A Işıkkent Bornova-İzmir
Copyright © 2019 - Tüm Hakları Saklıdır - Tasarım |